Participatiewet framework voor uitvoerders van de Participatiewet

Fragment uit Participatie Proces Model

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Voor zowel gemeenten als uitvoerings- en arbeidsmarktorganisaties,

SW-instellingen en sociale diensten heeft de invoering van deze wet nogal wat voeten in de aarde gehad. Een recentelijke evaluatie van het Ministerie van SZW heeft uitgewezen dat de beoogde doelstellingen nog lang niet zijn behaald. Voor alle betrokken instanties is er dan ook nog een flinke kwaliteitsslag te maken. Om betrokken partijen te ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet

heeft LOOV Advies op basis het boek All@Work | De aanpak naar Participeren naar vermogen, het Participatiewet framework (PWf) 

in MAVIM ontwikkeld. Dit raamwerk helpt gemeenten, SW-bedrijven of arbeidsmarktregio’s met het modelleren en verbeteren van het participatieproces. Het Participatiewet framework ondersteunt de praktische uitvoering door betrokken instanties door middel van:

  • Een gemeenschappelijk platform waarin de verschillende operationele proces van ketenpartners worden gevisualiseerd, verbeterd en geborgd;
  • Aantoonbaarheid van de meerwaarde van operationele processen;
  • Inzicht in het IT-informatielandschap en de in gebruik zijnde applicaties;
  • Ondersteuning van de operatie met het stroomlijnen van het administratieve participatieproces;
  • Uitvoering van risicoanalyses en borging van de uitvoering;
  • Het creëren van draagvlak voor de medewerkers van de uitvoerende partijen.
  • Het verbeteren van samenwerking tussen afdelingen en regionale ketenpartners. 

 

Het Participatiewet framework draagt bij aan een effectieve uitvoering van de Participatiewet met een hoog rendement: een hoge arbeidsparticipatie en loonwaarde voor de betreffende burgers tegen zo laag mogelijke kosten en in lijn met de visie en missie van de uitvoeringsinstantie.


Inzicht in processen: UW werkt zo!

UW is het sociale werkbedrijf voor de uitvoering van de WSW en een deel van de Participatiewet in Utrecht. Ondersteund door LOOV Advies  implementeert UW een procesgerichte aanpak in de bedrijfsvoering en legt ook de primaire en ondersteunende processen vast.  Vraag daarbij is altijd. Waarom is het belangrijk om de processen vast te leggen?

Deze infographic laat zien onder welke omstandigheden het Participatiewet Framework goed gebruikt kan worden

Algemeen directeur Gertjan Stoker legt uit: "Na de invoering van de Participatiewet in 2015 is de bedrijfsvoering grondig veranderd.  Om goed aan te sluiten op de wensen van de burger, gemeenten en werkgevers is procesgericht werken een must. Het PWF helpt ons met een betere uitvoering en zo transformeren we naar een procesgerichte netwerkorganisatie waarin medewerkers meer invloed hebben op de toegevoegde waarde in de uitvoering, zijnde burgers ontwikkelen en begeleiden in en door werk.  Steeds belangrijker is de samenwerking met gemeente Utrecht en onze ketenpartners. Samen optrekken en de uitvoering verbeteren. Aantoonbaar voldoen aan de eisen. Het Participatiewet Framework laat ons steeds de laatste stand zien en zorgt dat we grip houden en blijven verbeteren. 


Video impressie over de implementatie van het Participatiewet framework bij Laborijn

Contact

Sint Gerardusplein 21

5644 NG Eindhoven

m: 06 12 74 95 99

e:  henk@loovadvies.nl